Regulamin korzystania z serwisu PKF

REGULAMIN KORZYSTANIA

 

§1

Regulamin określa ogólne zasady i sposoby korzystania z porta lu www.pkf.org.pl.PKF Polski Katalog Firm Sp. z o.o. sp. k ul. Żmigrodzka 41/47 w Poznaniu jest właścicielem portalu. Zasady zawarte w poniższym tekście łączą się z innymi regulaminami.

                                                                                              §2 
Użytkownik - oznacza osobę korzystającą za pośrednictwem sieci Internet, z serwisu.
PKF - oznacza spółkę PKF Polski Katalog Firm Sp. z o.o. sp.k której mowa  w § 1.
Baza Danych – oznacza zbiór danych oraz treści  dotyczący przedsiębiorców i instytucji oraz ich lokalizacji, produktów, usług, zgromadzony i udostępnionych na www.pkf.org.pl (Portal PKF), 
Wyszukiwarka – oznacza oprogramowanie dostępne na stronach serwisu www.pkf.org, umożliwiające Użytkownikom zadawanie zapytań do Bazy Danych i uzyskiwanie odpowiedzi na zadane zapytania. Baza danych jest zgodna z aktualnym stanem prawnym.
Portal – oznacza stronę internetową www.pkf.org.pl

Serwis – oznacz stronę internetową www.pkf.org.pl

§3

PKF upoważnia Użytkownika do korzystania z portalu i znajdujących się tam baz danych wyłącznie w ograniczonym zakresie wynikającym z niniejszej noty z zastrzeżeniem postanowień regulaminów.
Użytkownik nie jest uprawniony do odpłatnego bądź nieodpłatnego udostępniania treści zamieszczonych w serwisie osobom trzecim.
Zamieszczone w serwisie informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego

§4

Polski Katalog Firm wydawca portalu PKF nie ponosi odpowiedzialności, w tym w szczególności odszkodowawczej, wobec Użytkownika za jakiekolwiek straty wynikające z nieprawidłowości, nieaktualność, jakości danych, treści reklam lub ogłoszeń zamieszczonych na stronach serwisu.
Portal PKF nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich lub Użytkowników, którzy w sposób niezgodny z zasadami korzystania z serwisu wykorzystują treści zawarte w serwisie.

§5

Polski Katalog Firm zastrzega prawo zbierania i przetwarzania anonimowych statystyk.  Powyższe dane w żaden sposób nie stanowią danych osobowych w rozumieniu stosownych przepisów i nie podlegają ochronie w nich przewidzianej. W przypadku, gdy do korzystania z usługi wymagane jest podanie danych osobowych, dane te są konieczne dla prawidłowego wykonania usługi.

Użytkownik korzystając z serwisu akceptuje treść niniejszej noty prawnej oraz regulaminów. Polski Katalog Firm zastrzega prawo zmian zasad korzystania z serwisu. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej nocie, zastosowanie mają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. Publikacje zawarte na okres dłuższy niż 24 miesięcy termin na rezygnację to 3 dni. Rezygnacja pod rygorem przyjęcia musi mieć formę pisemną.

§6 RODO

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest PKF Polski Katalog Firm Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Żmigrodzkiej 41/49.
 2. Państwa dane osobowe będę przetwarzane w następujących celach:
  1. przedstawienia oferty z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych - na podstawie wyrażonej  przez Państwa zgody, tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako RODO,
  2. w celu zawarcia oraz realizacji umowy – na podstawie zawartej umowy tj. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
  3. w celach realizacji obowiązków prawnych, w tym podatkowych, księgowych – na podstawie ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego tj. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
  4. a także mogą być przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego, jeśli takie się pojawią – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest dochodzenie i obrona przed roszczeniami, tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
  5. marketingu bezpośredniego – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest marketing bezpośredni jego produktów i usług, tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 3. Państwa dane osobowe będą przekazane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora, uczestniczącym w wykonywaniu czynności Administratora, tj. m.in. podmiotom obsługującym systemy informatyczne, udostępniającym systemy informatyczne, podmiotom świadczącym usługi księgowe, podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, usługi hostingowe.
 4. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane dla celów marketingu bezpośredniego przez okres obowiązywania umowy lub wniesienia sprzeciwu, w zależności które zdarzenie nastąpi wcześniej.  Państwa dane osobowe przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody. Dane osobowe przetwarzane w związku z zawarciem umowy będą przetwarzane przez czas trwania umowy a także po jej zakończeniu w celach dochodzenia roszczeń w związku z wykonaniem umowy przez okres po którym przedawniają się roszczenia wynikające z zawartej umowy, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa (w szczególności podatkowych i rachunkowych), zapobiegania nadużyciom i oszustwom, ewentualnie do celów statystycznych.
 6. Posiadają Państwo prawo do dostępu do swoich danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu.
 7. W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na czynności dokonane przed cofnięciem.
 8. Mają Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy. Podanie danych osobowych w celu przedstawienia oferty jest dobrowolne, ale niezbędne do przedstawienia Państwu oferty.
 10. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.