Regulamin i RODO

Regulamin Świadczenia Usług Reklamowych

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Definicje:

a)         PKF

– PKF Polski Katalog Firm sp. z o.o. sp.k.  ul. Żmigrodzka 41/49 60-171 Poznań, NIP 7792477068

b)         Katalog Internetowy

– serwis internetowy prowadzony przez PKF. Każdy serwis internetowy jest oddzielną usługą.

 c)         Usługobiorca

- osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która przez akceptację Regulaminu uzyskuje dostęp do usług oferowanych przez PKF

d)         Reklama

– dostarczona przez Usługobiorcę lub wykonana przez PKF na podstawie materiałów dostarczonych przez Usługobiorcę graficzna i opisowa prezentacja Usługobiorcy oraz prowadzonej przez niego działalności

e)         Usługa

– usługa polegająca na opublikowaniu Reklamy w Katalogu Internetowym na indywidualne żądanie Usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron.

 1. PKF świadczy swoje Usługi na podstawie niniejszego Regulaminu.
 2. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 3. Zawarcie Umowy następuje za pomocą faksu, drogą elektroniczną (e-mail) lub drogą zarejestrowania oświadczenia Usługobiorcy za pomocą urządzeń audio. Powyższe sposoby zawarcie umowy są równoważne zawarciu Umowy w formie pisemnej.
 4. Niniejszy Regulamin jest integralną częścią umowy, która zostaje zawarta przez PKF z Usługobiorcą.

§2 Oferta i zawarcie umowy

 1. Podstawą świadczenia Usługi jest przyjęcie oferty złożonej oraz zawarcie umowy. Zawarcie umowy jest jednoznaczne z zaakceptowaniem treści niniejszego Regulaminu.
 2. PKF potwierdza zawarcie umowy poprzez przesłanie faktury proforma na adres e-mail lub Pocztą polską na adres wskazany przez Usługobiorcę.
 3. Do chwili potwierdzenia zawarcia umowy zlecenie stanowi ofertę w rozumieniu przepisu art. 66 k.c.
 4. Do zawarcia umowy dochodzi w każdy sposób dozwolony prawem, a w szczególności przewidziany w przepisach kodeksu cywilnego.
 5. PKF ma prawo do odmowy zawarcia umowy bez podania przyczyny.

§3 Podstawowe obowiązki PKF

 1. PKF zobowiązuje się do dołożenia największej staranności przy wykonywaniu Usługi.
 2. PKF zobowiązuje się, za wynagrodzeniem, do

a)         przygotowania Reklamy w przypadku gdy Usługobiorca nie dostarcza własnego jej projektu

b)         do utrzymywania Reklamy w Katalogu Internetowym przez okres do 24 miesięcy od daty publikacji lub przez inny okres uzgodniony z Usługobiorcą

c)         w przypadku form Reklamy zakładających inny czas publikacji, termin opublikowania Reklamy wynosi 14 dni od daty zawarcie umowy, ale nie później niż 3 dni od dostarczenia PKF przez Zamawiającego materiałów potrzebnych do wykonania Reklamy

d)         opublikowania Reklamy w Katalogu Internetowym w najbliższej edycji

e)         dystrybucji Katalogu Internetowego

§4 Podstawowe obowiązki Usługobiorcy

 1. Usługobiorca oświadcza, iż jest uprawniony do używania znaków towarowych, oznaczeń oraz innych znaków firmowych towarów i usług oferowanych przez niego oraz, że materiały i treści zgłoszone do publikacji w PKF nie naruszają praw autorskich i innych praw osób trzecich.
 2. Usługobiorca zobowiązuje się współpracy z PKF w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania umowy, a w tym do terminowego dostarczenia Reklamy lub materiałów potrzebnych do Jej wykonania.

§5 Płatności

 1. Wynagrodzenie płatne przez Usługobiorcę na rzecz PKF dotyczy Usługi świadczonej przez okres wskazany w indywidualnie ustalonej umowie, przedłużenie trwania umowy skutkować będzie obowiązkiem zapłaty wynagrodzenia za kolejny okres.
 2. Zaliczka na poczet wynagrodzenia PKF zostanie zapłacona w wysokości i na zasadach określonych w Umowie. W przypadku nieotrzymania zaliczki w terminie określonym w Umowie PKF może od Umowy odstąpić.
 3. W przypadku zapłaty zaliczki, Usługobiorca zobowiązuje się do uiszczenia pozostałej części wynagrodzenia PKF po publikacji zamówionej Reklamy, ale nie później niż w terminie określonym w fakturze VAT wystawionej i dostarczonej Usługobiorcy.
 4. W przypadku zamówienia przez Usługobiorcę różnych Reklam i dokonania wpłat w wysokości wyższej niż należna PKF, PKF może zaliczyć otrzymaną nadwyżkę na poczet należności z tytułu najwcześniej wymagalnej płatności.
 5. W przypadku nieuregulowania wymaganej należności za Reklamę w Katalogu Internetowym, PKF może dokonać zawieszenia publikacji Reklamy do momentu dokonania przez Usługobiorcę należnej zapłaty. Okres zawieszenia, o który wyżej mowa, stanowi część okresu publikacji Reklamy określonego w Umowie.
 6. Za datę zapłaty Strony uznają dzień zaksięgowania zapłaty na rachunku bankowym PKF.
 7. W razie nieterminowej spłaty PKF może  żądać od Usługobiorcy pokrycia kosztów, jakie PKF poniosło w celu odzyskania wynagrodzenia należnego mu na podstawie Umowy, w wysokości do 10 % wartości Umowy.
 8. Usługobiorca wyraża zgodę na wysłanie dokumentów na wskazany adres poczty elektronicznej w tym wyraża zgodę na wysyłanie faktury VAT na wskazany adres e-mailowy Usługobiorcy.

§6 Treść i forma Reklamy

 1. Usługobiorca dostarczy PKF materiały niezbędne do wykonania Reklamy w ciągu 14 dni od daty zawarcia Umowy, chyba  że Strony uzgodniły inny termin w Umowie, ale nie później niż w terminie umożliwiającym wykonanie Umowy.
 2. Niedostarczenie przez Usługobiorcę materiałów w powyższym terminie uprawnia PKF do przygotowania i opublikowania Reklamy w oparciu o posiadane informacje i materiały. W tym przypadku PKF nie ponosi odpowiedzialności za aktualność danych umieszczonych w Reklamie.
 3. O ile Usługobiorca wyrazi wolę otrzymania projektu Reklamy graficznej do akceptacji poprzez złożenie stosownego oświadczenia i dostarczenie w terminie materiałów, PKF przekaże Usługobiorcy taki projekt Reklamy graficznej celem akceptacji.
 4. W przypadku określonym w ust. 3 brak uwag ze strony Usługobiorcy w terminie 3 dni roboczych będzie oznaczał akceptację projektu.
 5. PKF nie gwarantuje umieszczenia Reklamy w konkretnym miejscu Katalogu Internetowego sugerowanym przez Usługobiorcę.
 6. PKF może odmówić zamieszczenia jakiejkolwiek części lub całości Reklamy, jeżeli jego zdaniem, Reklama lub jej część nie spełnia wymagań technicznych, nie odpowiada poziomowi lub charakterowi Katalogu Internetowego albo jest sprzeczna z prawem lub zasadami współżycia społecznego. PKF może wyznaczyć Usługobiorcy dodatkowy termin do ponownego ustalenia treści i formy Reklamy pod rygorem wskazanym w §6 ust. 2.
 7. W przypadku systemowych zmian danych teleadresowych PKF ma prawo do wprowadzenia tych zmian do Reklamy bez konieczności poinformowania Usługobiorcy i uzyskania jego akceptacji.
 8. Klient wyraża zgodę na przesyłanie dokumentów na wskazany adres e-mailowy w tym wyraża zgodę na przesłanie faktury VAT w formie pliku pdf. na wskazany adres e-mailowy Usługobiorcy.
 9. Usługobiorca wyraża zgodę na aktualizację danych reklamowych w ciągu trwania umowy oraz wyraża zgodę na kontakt marketingowy i handlowy od PKF.

§7 Prawa autorskie

 1. W przypadku opracowania Reklam przez PKF, Usługobiorca może je wykorzystać dopiero po uiszczeniu całości wynagrodzenia PKF wynikającego z Umowy i opatrzeniu Reklamy dopiskiem: "Przygotowane przez PKF"
 2. Usługobiorca wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez PKF, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, Reklamy i danych w niej zawartych w innych produktach niż objęte Umową, a także w celach marketingowych lub w innych celach prawem dozwolonych.
 3. Usługobiorca udziela PKF nieodpłatnej licencji niewyłącznej, z prawem do udzielania dalszych licencji, na korzystanie z Reklamy przez czas nie określony na wszystkich znanych polach eksploatacji.
 4. Ponadto Usługobiorca wyraża zgodę na rozporządzanie i korzystanie z opracowania Reklamy lub jej części oraz na nie wymienianie nazwiska twórcy i źródła Reklamy.

§8 Odpowiedzialność PKF

 1. PKF ponosi odpowiedzialność wyłącznie za błędy dotyczące druku, pominięcia w Reklamach w stosunku do zaakceptowanego przez Usługobiorcę projektu Reklamy lub dostarczonego wzoru Reklamy. W przypadku zaistnienia błędów lub pominięć, odpowiedzialność PKF będzie proporcjonalna do obniżenia wartości Reklamy z tego tytułu.
 2. Łączna odpowiedzialność odszkodowawcza PKF związana z Umową ograniczona jest do wartości danej Reklamy określonej w Umowie i nie może być wyższa od kwoty należności faktycznie otrzymanej od Usługobiorcę za daną Reklamę.
 3. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości i zgadza się na to, że PKF może publikować Reklamy osób trzecich prowadzących działalność w takim samym zakresie i branży jak Usługobiorca. PKF nie ponosi żadnej odpowiedzialności za następstwa zamieszczenia takich Reklam dla działalności Usługobiorcy
 4. PKF nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność Reklamy i osiągnięcie zakładanych przez Usługobiorcę skutków opublikowania Reklamy.
 5. Za wszelkie treści objęte Usługą, a dostarczone przez Usługobiorcę w celu realizacji Umowy wyłączną odpowiedzialność ponosi zamawiający.
 6. W żadnym z przypadków PKF nie ponosi wobec kogokolwiek odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, specjalne, wynikowe lub inne szkody związane z korzystaniem z danych lub też odwoływaniem się do danych znalezionych w Katalogu Internetowym lub na jakiejkolwiek innej stronie WWW z nią powiązanej, uwzględniając przy tym możliwości utraty zysków, przerw w funkcjonowaniu, utraty programów i innych danych, nawet w przypadku wyraźnego powiadomienia PKF o możliwości wystąpienia powyższych zdarzeń.
 7. PKF nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nie wykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających ze zlecenia, jeśli jest ono następstwem zdarzeń pozostających poza jego kontrolą, w tym w szczególności, choć nie wyłącznie: jakiegokolwiek wybuchu wojny lub grożącego wybuchu wojny; aktów, decyzji instytucji rządowych, umów międzynarodowych, strajków, lockautów lub innych działań protestacyjnych, powodzi, pożarów, eksplozji, awarii sieci internet lub jej części, sieci energetycznej, awarii komputerowych systemów nadzoru i dystrybucji lub innych przejawów siły wyższej.
 8. PKF zastrzega sobie prawo do tymczasowego ograniczenia dostępu do Katalogu Internetowego w przypadku prac konserwacyjnych i modernizacyjnych strony internetowej na której umieszczony jest katalog Internetowy lub swojej infrastruktury.

§9 Odpowiedzialność Usługobiorcy

Usługobiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich, w tym w szczególności praw własności intelektualnej (w tym do nazw handlowych, wzorów, znaków towarowych), związanych z opublikowaniem Reklamy zgodnie z Umową. W przypadku zgłoszenia wobec PKF roszczeń o naruszenie praw przez osoby trzecie, Usługobiorca zobowiązuje się do ich pokrycia w wysokości i na zasadach określonych w ugodzie lub wyroku.

§10 Reklamacje i postępowanie reklamacyjne

 1. Usługobiorca ma prawo zgłosić PKF reklamację najpóźniej w terminie 2 tygodni od rozpoczęcia emisji Reklamy w Katalogu Internetowym
 2. Złożenie reklamacji nie wstrzymuje płatności wynikających ze zlecenia.
 3. Usługobiorca traci uprawnienia z tytułu nieumieszczenia lub niewłaściwego umieszczenia Reklamy w Katalogu Internetowym z winy PKF, jeżeli nie zawiadomi PKF o swoich zastrzeżeniach w terminie 14 dni od daty przyjęcia Usługi do wykonania przez PKF lub opóźnia się z zapłatą za Usługę.
 4. Usługobiorcy przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy jedynie do wysokości otrzymanego przez PKF wynagrodzenia.
 5. Reklamacja Usługobiorcy powinna zawierać: imię i nazwisko osoby zgłaszającej, numer umowy, której dotyczy reklamacja, datę zgłoszenia, treść oraz czytelny podpis.
 6. W trosce o rzetelne rozpatrzenie każdej składanej reklamacji, PKF zachowuje prawo do dokładnego przeanalizowania dokumentacji sprawy związanej z reklamacją Usługobiorcy. PKF zastrzega sobie prawo wezwania Usługobiorcy do uzupełnienia dokumentacji reklamacyjnej i wstrzymania procesu reklamacyjnego do czasu uzupełnienia niezbędnych danych, jeżeli zachodzi taka konieczność w toku prowadzonego postępowania reklamacyjnego.
 7. Usługobiorca ma prawo do uzyskania wszelkich niezbędnych informacji dotyczących realizacji przedmiotu umowy. Decyzje w zakresie rozpatrywanej reklamacji są przekazywane tylko i wyłącznie w formie pisemnej (w tym dopuszcza się formę mailową).
 8. Reklamacje rozpatrywane są na podstawie kolejności zgłoszeń w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące.
  §11 Odstąpienie od Umowy
 9. PKF, bez  żadnych konsekwencji, może odstąpić od Umowy przed publikacją Reklamy, a zwłaszcza w przypadku, gdy Usługobiorca ma wobec niego jakikolwiek wymagalny dług z innego tytułu niż niniejsza Umowa.
 10. Odstąpienie przez Usługobiorcę od Umowy po upływie 3 dni od podpisania Umowy nie powoduje jej rozwiązania.
 11. Odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron powinno mieć, pod rygorem nieważności, formę pisemną i być przesłane listem poleconym. Dla zachowania terminu, o którym mowa w §10 ust. 2 wystarczy wysłanie listu za potwierdzeniem odbioru na adres PKF.

§12 Czas trwania Umowy

Umowa zostaje zawarta na okres indywidualnie ustalony z Usługobiorcą tj. do lub na 12, bądź na 18, bądź na 24 miesiące, i nie ulega automatycznemu przedłużeniu umowy.

§13 Postanowienia końcowe

 1. PKF zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu po uprzednim poinformowaniu Usługobiorców o takiej zmianie na podany przez Usługobiorcę adres poczty elektronicznej.
 2. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za podanie adresu poczty elektronicznej, do którego nie ma dostępu, w szczególności adresu nieprawidłowego lub należącego do innego podmiotu, oraz wynikające z tego faktu skutki w postaci nieotrzymania powiadomienia określonego w §11 ust. 1.
 3. Prawem właściwym regulującym stosunki pomiędzy stronami jest prawo polskie.
 4. Niniejszy Regulamin, oraz zawarta Umowa zawiera całość uzgodnień Stron i wyklucza wszelkie wcześniejsze ustne i pisemne uzgodnienia poczynione przez przedstawicieli Stron w trakcie negocjacji jej warunków.
 5. Wszelkie oświadczenia Stron wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności za wyjątkiem dokumentów składających się na Umowę oraz uzgodnień treści i formy Reklamy (w tym materiałów).
 6. Dane osoby upoważnionej do zawarcia Umowy (imię i nazwisko, stanowisko, telefon służbowy, adres elektroniczny) będą przetwarzane przez PKF w celu ułatwienia kontaktów z Usługobiorcą. PKF zastrzega sobie prawo przekazania powyższych danych firmie windykacyjnej w przypadku zlecenia jej dochodzenia należności wynikających z Umowy celem ułatwienia kontaktów z przedstawicielami Usługobiorcy.
 7. Wszelkie spory wynikające z Umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby PKF.
 8. Usługobiorca wyraża zgodę na wykorzystywanie swojego logotypu oraz informacji zgłoszonych do katalogu Internetowego na potrzeby marketingowe PKF lub podmiotów wskazanych przez niego oraz na ich publikowanie na innych stronach internetowych należących do niego lub wskazanych przez niego podmiotów. Zleceniodawca wyraża także zgodę na otrzymywanie od PKF informacji o charakterze handlowym.
 9. Przeniesienie przez Usługobiorcę na osobę trzecią uprawnień wynikających z umowy lub niniejszego Regulaminu może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody PKF.
 10. Strony zobowiązują się do bezterminowego zachowania w tajemnicy wszelkich poufnych informacji uzyskanych w czasie trwania niniejszej umowy i wykorzystywanie ich wyłącznie do celów, w jakich zostały przekazane. Naruszenie tajemnicy może skutkować dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych na zasadach ogólnych.
 11. Klient wyraża zgodę na kontakt marketingowy.

 

 

 

Informujemy, iż od 25 maja 2018 zaczęły obowiązywać nowe zasady ochrony danych osobowych. Dokładamy najwyższej staranności aby chronić dane zgodnie z RODO.

Informuję, iż przysługują Państwu nowe uprawnienia związane z ochroną danych osobowych. Administratorem Państwa danych osobowych jest PKF Polski Katalog Firm Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Żmigrodzkiej 41/49.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest PKF Polski Katalog Firm Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Żmigrodzkiej 41/49.
 2. Państwa dane osobowe będę przetwarzane w następujących celach:
  1. przedstawienia oferty z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych - na podstawie wyrażonej  przez Państwa zgody, tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako RODO,
  2. w celu zawarcia oraz realizacji umowy – na podstawie zawartej umowy tj. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
  3. w celach realizacji obowiązków prawnych, w tym podatkowych, księgowych – na podstawie ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego tj. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
  4. a także mogą być przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego, jeśli takie się pojawią – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest dochodzenie i obrona przed roszczeniami, tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
  5. marketingu bezpośredniego – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest marketing bezpośredni jego produktów i usług, tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 3. Państwa dane osobowe będą przekazane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora, uczestniczącym w wykonywaniu czynności Administratora, tj. m.in. podmiotom obsługującym systemy informatyczne, udostępniającym systemy informatyczne, podmiotom świadczącym usługi księgowe, podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, usługi hostingowe.
 4. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane dla celów marketingu bezpośredniego przez okres obowiązywania umowy lub wniesienia sprzeciwu, w zależności które zdarzenie nastąpi wcześniej.  Państwa dane osobowe przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody. Dane osobowe przetwarzane w związku z zawarciem umowy będą przetwarzane przez czas trwania umowy a także po jej zakończeniu w celach dochodzenia roszczeń w związku z wykonaniem umowy przez okres po którym przedawniają się roszczenia wynikające z zawartej umowy, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa (w szczególności podatkowych i rachunkowych), zapobiegania nadużyciom i oszustwom, ewentualnie do celów statystycznych.
 6. Posiadają Państwo prawo do dostępu do swoich danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu.
 7. W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na czynności dokonane przed cofnięciem.
 8. Mają Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy. Podanie danych osobowych w celu przedstawienia oferty jest dobrowolne, ale niezbędne do przedstawienia Państwu oferty.
 10. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.

Zespół PKF