Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w styczniu 2013 r.

 

 

Ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w styczniu oceniany jest negatywnie, mniej pesymistycznie niż w grudniu, ale gorzej niż w analogicznym miesiącu ostatnich trzech lat. Bie-żący portfel zamówień i produkcja są nadal ograniczane. Odpowiednie prognozy są mniej pesymi-styczne niż przed miesiącem. Sytuacja finansowa oceniana jest negatywnie, podobnie jak w grudniu. Prognozy w tym zakresie są także pesymistyczne, ale nieco lepsze od formułowanych przed miesią-cem. W najbliższych miesiącach ceny wyrobów przemysłowych mogą nieznacznie rosnąć.

Ogólny klimat koniunktury w budownictwie oceniany jest w styczniu nieco mniej pesymistycznie niż w grudniu, ale gorzej niż w analogicznym miesiącu ostatnich dziewięciu lat. Prognozy portfela zamó-wień, produkcji budowlano-montażowej oraz sytuacji finansowej są nieco mniej niekorzystne od for-mułowanych w ubiegłym miesiącu, natomiast odpowiednie diagnozy są bardziej pesymistyczne od ocen zgłaszanych w grudniu. Przedsiębiorcy przewidują spadek cen robót budowlano-montażowych zbliżony do zapowiadanego w grudniu.  

W styczniu ogólny klimat koniunktury w handlu hurtowym oceniany jest nieco mniej negatywnie niż w grudniu, lecz gorzej niż w analogicznym miesiącu poprzednich dwóch lat.  

W styczniu ogólny klimat koniunktury w handlu detalicznym oceniany jest bardziej negatywnie niż w grudniu i gorzej niż w analogicznym miesiącu poprzednich ośmiu lat. Bieżąca i przyszła sprzedaż oraz sytuacja finansowa oceniane są bardziej negatywnie niż przed miesiącem. Jednostki zapowiada-ją, iż ceny towarów w najbliższych trzech miesiącach mogą rosnąć w tempie zbliżonym do prognozo-wanego w grudniu.

W styczniu większość badanych przedsiębiorstw usługowych ocenia koniunkturę niekorzystnie. Najbardziej pesymistycznie, gorzej niż w styczniu i grudniu ub. r., oceniają koniunkturę jednostki z sekcji pozostała działalność usługowa. Optymistyczne oceny koniunktury zgłaszają tylko podmioty z sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa (choć mniej korzystne od formułowanych w styczniu i grudniu zeszłego roku) oraz informacja i komunikacja (oceny są lepsze niż przed miesią-cem, ale mniej pozytywne od sygnalizowanych przed rokiem).

 

Źdródło GUS